ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂ.

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

1

ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ

1.1

1.2

1.3

1.4

 

2

ಯೂಕ್ಲಿಡ್‍ನ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

3.1

3.2

3.3

 

3.4

3.5

 

4

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

4.1

4.2

 

 

 

 

5

ತ್ರಿಭುಜಗಳು

5.1

5.2

5.3

 

 

 

6

ರಚನೆಗಳು

 

7

ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

7.1

7.2

7.3

7.4

 

 

8

ಹೆರಾನ್‍ನ ಸೂತ್ರ

8.1

8.2

8.3

8.4

 

 

9

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

9.1

9.2

9.3

9.4

 

 

10

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

10.1

10.2

10.3

10.4

 

 

11

ತಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು

11.1

11.2

11.3

11.4

 

 

12

ವೃತ್ತಗಳು

12.1

 

 

 

 

 

13

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

13.1

13.2

13.3

13.4

 

 

14

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

14.1

14.2

 

 

 

 

15

ಸಂಭವನೀಯತೆ

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5