ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಂ.

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

1

ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

 

 

 

2

ಯೂಕ್ಲಿಡ್‍ನ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

2.1

 

 

 

3

ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

3.1

3.2

3.3

 

 

 

 

 

4

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

 

 

 

 

5

ತ್ರಿಭುಜಗಳು

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

 

 

 

 

6

ರಚನೆಗಳು

 

 

 

 

7

ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

7.1

7.2

 

 

 

 

 

8

ಹೆರಾನ್‍ ನ ಸೂತ್ರ

8.1

8.2

 

 

 

 

 

9

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

9.1

9.2

9.3

 

 

 

 

 

10

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

10.1

10.2

10.3

10.4

 

 

 

 

 

11

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು

11.1

11.2

11.3

11.4

 

 

 

 

 

12

ವೃತ್ತಗಳು

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

 

 

 

13

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

14.1

14.2

14.3

14.4

 

 

 

 

 

15

ಸಂಭವನೀಯತೆ

15.1